Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Aşağıdaki hata türü sabitleri, json_last_error() tarafından döndürülmektedir.

JSON_ERROR_NONE (integer)
Hata bulunamadı. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
Azami yığın boyutu aşıldı. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH (integer)
Kiplerin eşleşmemesi veya alttan taşma hatalarında oluşur. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Denetim karakteri hatası, muhtemelen yanlış kodlanmış. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Sözdizimi hatası. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
UTF-8 karakter kodlama hatası, muhtemelen yanlış kodlanmış. PHP 5.3.3 itibariyle geçerli bir sabit.
JSON_ERROR_RECURSION (integer)

json_encode() işlevine iç içe başvurular içeren nesne veya dizi aktarılmış. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR seçeneği belirtilirse iç içe başvuruların bulunduğu yerlere NULL yerleştirilir.

PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.

JSON_ERROR_INF_OR_NAN (integer)

json_encode() işlevine NAN veya INF içeren bir değer aktarılmış. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR seçeneği belirtilirse bu özel sayıların yerine 0yerleştirilir.

PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.

JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE (integer)

json_encode() işlevine desteklenmeyen türde (resource gibi) bir değer aktarılmış. JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR seçeneği belirtilirse desteklenmeyen değerin yerine NULL yerleştirilir.

PHP 5.5.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.

Aşağıdaki sabitler json_encode() altında birleştirilebilir.

JSON_HEX_TAG (integer)
Bütün < ve > karakterleri \u003C ve \u003E karakterlerine dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_HEX_AMP (integer)
Bütün & karakterleri \u0026 karakterlerine dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_HEX_APOS (integer)
Bütün ' karakterleri \u0027 karakterlerine dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Bütün " karakterleri \u0022 dönüştürülürler. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
İlişkisel olmayan dizi kullanıldığında çıktıları dizi yerine nesne olmaktadır. Özellikle dizi boş ve çıktı nesne olarak bekleniyorsa çok kullanışlıdır. PHP 5.3.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_NUMERIC_CHECK (integer)
Sayısal dizgileri sayı olarak ele alınır. PHP 5.3.3 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_BIGINT_AS_STRING (integer)
Büyük tamsayılar özgün dizgi değerleriyle ele alınır. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_PRETTY_PRINT (integer)
Dönen veriyi biçimlemek için boşluk karakteri kullanılır. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_UNESCAPED_SLASHES (integer)
/ öncelenmez. PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
JSON_UNESCAPED_UNICODE (integer)
Çokbaytlı Unicode karakteri sayısal değerleriyle kodlar. (\uXXXX biçimi öntanımlıdır). PHP 5.4.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
47
Yzmir Ramirez
3 years ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
up
13
majid4466 at gmail dot com
1 year ago
To get a really clean json string use these three constants like so:

<?php
$array
= ['€', 'http://example.com/some/cool/page', '337'];
$bad   = json_encode($array);
$good  = json_encode($arrayJSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_NUMERIC_CHECK);

// $bad would be  ["\u20ac","http:\/\/example.com\/some\/cool\/page","337"]
// $good would be ["€","http://example.com/some/cool/page",337]
?>
up
3
JuanP
2 years ago
Updated format values list:

    JSON_HEX_TAG => 1
    JSON_HEX_AMP => 2
    JSON_HEX_APOS => 4
    JSON_HEX_QUOT => 8
    JSON_FORCE_OBJECT => 16
    JSON_NUMERIC_CHECK => 32
    JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
    JSON_PRETTY_PRINT => 128
    JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256
    JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR => 512
    JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION => 1024
up
-10
on5wis at mac dot com
2 years ago
since json_encode expects a UTF-8 string there is no need to encode the € symbol.

I suggest you try to echo : json_encode('€');
It gives: "\u20ac"
I'm running PHP 5.6.5 on the CLI, on MacOS X 10.10
up
-19
Anonymous
2 years ago
I am working with "Marathi Language Data" and I found that when I encoded Marathi data to json using json_encode it returned me unicode values of each character like below:

Program :

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar);
?>

Output of program is :

{"word":"\u0927\u093e\u0921\u0938"}

This is not expected output because what I need is output as

{"word":"धाडस"}

So I used following code:

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
?>

And I got the required output as :

{"word":"धाडस"}
To Top